หลักสูตร การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร ปี 57 รุ่น 1
      เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาวัฒนธรรมภายในองค์กร สำหรับ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และ พนักงานทุกคน ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก โดยแบ่งเป็น 4 รุ่น วันที่ 16-17 มิถุนายน 2557 รุ่นที่ 1 , วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2557 รุ่นที่ 2 , วันที่ 6-7 สิงหาคม 2557 รุ่นที่ 3 , วันที่ 11-12 กันยายน 2557 รุ่นที่ 4