โครงการศึกษาดูงานเยี่ยมชมกระบวนการผลิตในโรงงาน SSIC
28 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้บริหาร และผู้จัดการ เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง นำโดย คุณสมเชาว์ ตันฑเทิดธรรม (กรรมการผู้จัดการ) ศึกษาดูงาน
เยี่ยมชมกระบวนการผลิต ณ โรงงาน SSIC ณ โรงงาน (Sekisui SCG Industry S6) นิคมเหมราช จ.สระบุรี