อบรมหลักสูตรการป้องกันระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
27 ตุลาคม  2559  บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)  จัดอบรมพนักงาน หลักสูตรการป้องกันระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ   โดย ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองรังสิต ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานใหญ่เอ็นซี