กิจกรรม ประชุมพนักงานประจำปี 2559 New Me New Land
25  สิงหาคม 2559  บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)  จัดประชุมพนักงานประจำปี 2559  เชิญวิทยากรมาบรรยายในหัวข้อ
“ New Me New Land   โดย อาจารย์กรินทร์  โปสาภิวัฒน์   ณ ห้องเอเวอร์กรีน ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต เซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี