กิจกรรม การพัฒนาพนักงาน หลักสูตร  “ ศึกษาดูงานวิธีการติดตั้งสุขภัณฑ์ งานระบบท่อ  ประปา  ก๊อกน้ำ”
กิจกรรม การพัฒนาพนักงาน หลักสูตร  “ ศึกษาดูงานวิธีการติดตั้งสุขภัณฑ์ งานระบบท่อ  ประปา  ก๊อกน้ำ”

23  มีนาคม 2559  บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)  จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงาน กลุ่มงานก่อสร้าง ในหลักสูตร  “ ศึกษาดูงานวิธีการติดตั้งสุขภัณฑ์ งานระบบท่อ  ประปา  ก๊อกน้ำ “  ณ ศูนย์ฝึกอบรม COTTO STUDIO  (ดอนเมือง)