กิจกรรม การพัฒนาพนักงาน หลักสูตรเทคนิคการเจรจา ติดตาม ทวงหนี้อย่างมืออาชีพ
กิจกรรม การพัฒนาพนักงาน หลักสูตรเทคนิคการเจรจา ติดตาม ทวงหนี้อย่างมืออาชีพ

16 มีนาคม 2559  บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)  จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานของพนักงาน โดยเชิญวิทยากรมาบรรยายในหัวข้อ “หลักสูตรเทคนิคการเจรจา ติดตาม ทวงหนี้อย่างมืออาชีพ ”  โดย คุณสามภพ  บุญนาค  ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 สำนักงานใหญ่เอ็นซี เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)