กิจกรรม CG & CSR DAY 2016 การพัฒนาสู่ความยั่งยืน
2 กุมภาพันธ์ 2559  บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)  จัดกิจกรรม CG & CSR DAY  โดยเชิญวิทยากรมาบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่   “ทิศทางอสังหาริมทรัพย์ ปี 2559” โดย รศ.มานพ พงศทัต  หัวข้อ “Green Concept” โดย ดร.วิเลิศ ภูริวัชร และ หัวข้อ “White Ocean Strategy” โดย อ.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ณ ห้องเอเวอร์กรีน ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต เซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี