พิธีเปิดโครงการ พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
23 พฤศจิกายน 2558 เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการ พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร ณ สำนักงานใหญ่ ส่วนกลาง