ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
6-7 ตุลาคม 2558 เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จัดตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี ณ สำนักงานใหญ่ ส่วนกลาง และโครงการ บ้านฟ้าปิยรมย์ลำลูกกา คลอง 6