งานเลี้ยงเกษียณอายุพนักงาน
18 ธันวาคม 2557 เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุพนักงาน ณ The Local Restaurant (ดอนเมือง)