หลักสูตร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ สำหรับ พนักงานใหม่ที่ยังไม่ผ่านการอบรม ณ สำนักงานใหญ่ ส่วนกลาง โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น วันที่ 25–26 มีนาคม 2558 รุ่นที่ 1 , วันที่ 2–3 เมษายน 2558 รุ่นที่ 2