หลักสูตร เหนือชั้นกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558 เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จัดอบรม หลักสูตร เหนือชั้นการพัฒนากระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์ สำหรับผู้บริหาร และผู้จัดการ ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ห้องบัวหลวง ชั้น 10