หลักสูตร การป้องกันระงับอัคคีภัย
7 พฤศจิกายน 2557 เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จัดอบรม การป้องกันระงับอัคคีภัย และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ สำหรับ พนักงานใหม่ที่ยังไม่ผ่านการอบรม ณ สำนักงานใหญ่ ส่วนกลาง