รางวัลผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปี 2550 - 2551
รางวัลผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปี 2550 - 2551
     บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล” ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่ดีปี 50-51 ” จากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี