รางวัลการกำกับดูแลกิจการที่ดี
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ : รางวัลการกำกับดูแลกิจการที่ดี
Best Corporate Governance Report Award 2006 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยได้รับการคัดเลือกเป็นบริษัทจดทะเบียนที่โดดเด่นในด้านการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ มีการบริหารการจัดการ ที่ครอบคลุมกระบวนการทำงาน ซึ่งมุ่งเน้นถึงการตรวจสอบได้อย่างชัดเจนมีการรายงานอย่างถูกต้อง เปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ให้ความสนใจต่อสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ที่มาจากความมุ่งมั่นของทีมงานทุกคนที่ต้องการให้ บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่บนหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี แสดงให้เห็นถึง มาตรฐานการวางแผนงานตลอดจนมีระบบการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม ความรับผิดชอบทางธุรกิจอยู่บนหลักความถูกต้องของธรรมาภิบาล มีจริยธรรม เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน ถือเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บริษัทฯทั่วไป