กิจกรรม CG & CSR 2017 รู้จักบ้าน รู้ใจคุณ สู่ความยั่งยืน
3 กุมภาพันธ์ 2560
     บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยคุณสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันครบรอบก่อตั้งบริษัท ฯ ก้าวสู่ปีที่ 23 “ CG & CSR Day 2017 รู้จักบ้าน รู้ใจคุณ สู่ความยั่งยืน “ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึง การดำเนินงานที่มุ่งเน้นความ ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า ถือเป็นพันธกิจหลัก ร่วมกันพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน ในกิจกรรมงานได้รับเกียรติจาก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร. วิเลิศ .ภูริวัชร วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ที่ปรึกษา ด้านการตลาดบริษัทชั้นนำ อาจารย์ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณวรณัฐ เพียรธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ 
     พร้อมมอบทุนการศึกษาในโครงการ “ ทุน NC “ โดยดำเนินมาอย่างต่อเนื่องทุกปี กับนักศึกษา มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยพิจารณาจากผู้ที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลน ทุนทรัพย์ กิจกรรมนี้ เอ็น.ซี เป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนของชาติ สร้างโอกาสให้แก่เด็กไทย