NCH ผู้ใหญ่ใจดี สานต่อ กิจกรรม “ โครงการ สร้างคนเก่ง คนดี ศรีสังคม “ สร้างเด็กดีสู่สังคมไทย
28 ตุลาคม 2559
คุณหมอสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด(มหาชน )ผู้ใหญ่ใจดี สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ คืนสังคม  ด้วยกิจกรรม  “ สร้างคนเก่ง คนดี ศรีสังคม “  สร้างเด็กดี สู่สังคม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โรงเรียนวัดลาดสนุ่น ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งเป็นสถานศึกษาในชุมชนใกล้เคียงกับโครงการของ เอ็นซี.กรุ๊ป ที่มุ่งปลูกฝั่งหล่อหลอม ผ่านกิจกรรม  ที่เชื่อมโยง ความรัก  ความเข้าใจ เพื่อวางรากฐานชีวิตที่ดีของเยาวชน ให้มีแนวคิด การดำเนินชีวิต บนพื้นฐานคนเก่ง คนดี ศรีสังคม ที่ส่งผ่าน สายสัมพันธ์ โดยมีเหล่าพนักงานของ เอ็น.ซี.กรุ๊ป เข้าร่วมกิจกรรม ปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นองค์ความรู้ที่ดี บนพื้นฐานคนเก่ง คนดี ศรีสังคม ซึ่งเป็นโครงการที่ มุ่งหวังจะปลูกฝัง กระบวนการคิดอย่างมีระบบ ในทิศทางเชิงบวกให้เยาวชนคนรุ่นใหม่หล่อหลอม การพัฒนาจิตใจให้ตะหนัก สร้างจิตสำนึกให้เป็นผู้มีคุณธรรมในการดำเนินชีวิต  ฝึกฝนสร้างความเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  สร้างปฏิสัมพันธ์ ระหว่างกัน  มีความผูกพัน  ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน    เป็นการสร้างรากฐานที่ของเยาวชนเป็นเกราะป้องกันที่สำคัญในอนาคต  ซึ่งเอ็น.ซี.เราขอมีส่วนร่วมในการพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ต่อสังคมบนพื้นฐาน คนเก่ง คนดี ศรีสังคม   ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายหลัก  “ ชุมชน สังคม เปี่ยมสุข : A Happy Living Community