เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง  ผู้ประกอบการบ้านจัดสรรคุณภาพมาตรฐาน ISO  รายแรกของประเทศไทย  จัดประชุมผู้ถือหุ้น
22 เมษายน 2559
เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง  ผู้ประกอบการบ้านจัดสรร คุณภาพมาตรฐาน ISO  รายแรกของประเทศไทย  จัดประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด(มหาชน) หรือ NCH  ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งแนวราบ และแนวสูง มีผลการดำเนินงานกว่า 50 โครงการบ้านคุณภาพ กว่า 20 ปี  ด้วยการดำเนินงานที่มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลักด้วยนิยาม “ เอ็น.ซี.  รู้จักบ้าน รู้ใจคุณ  ”  จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559    เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี2558  โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น  วิภาวดี