เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง สานต่อ โครงการสร้างคนเก่ง คนดี ศรีสังคม ผู้ใหญ่ใจดี วางรากฐานที่แข็งแกร่งสู่เด็กไทย


คุณหมอสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญร่วมเป็นส่วนหนึ่งสังคมกิจกรรมดีดี ที่ทำมาโดยตลอดต้องการเห็นการเติบโตของเด็กไทยควบคู่ไปกับการสร้างสังคมที่ดี อยู่บนพื้นฐานของความรัก ความเข้าใจ ให้กับเยาวชน โครงการ ” สร้างคนเก่ง คนดี ศรีสังคม “เด็กดีสู่สังคมไทย ถือเป็นกำลังของประเทศในอนาคต การจัดกิจกรรมจะมีต่อเนื่องกับโรงเรียนในกรุงเทพ และปริมณฑล ซึ่งได้มอบวุฒิบัตรแก่นักเรียน ชั้นประถมปีที่ 4 และปีที่ 5 ผ่านการอบรม ในโครงการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฝึกฝนสร้างความรับผิดชอบ โดยมีตัวชี้วัด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีวินัย ไม่พูดโกหก เป็นรากฐานคนดีของเยาวชน เอ็น.ซี.ขอมีส่วนร่วมพัฒนาสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ ต่อสังคมบนพื้นฐาน คนเก่ง คนดี ศรีสังคม สอดคล้องกับนโยบายหลัก “ ชุมชน สังคม เปี่ยมสุข : A Happy Living Community