ขั้นตอนการขออนุมัติสินเชื่อ
1. เตรียมเอกสารให้ครบ ตามที่เจ้าหน้าที่มีจดหมายแจ้งให้ทราบ
2. ผู้กู้และ / ผู้ร่วมกู้ทุกคน กรอกใบคำขอสินเชื่อตามแบบฟอร์มของธนาคาร
3. เงื่อนไขการกู้ ขึ้นอยู่กับระเบียบและกฎเกณฑ์ของธนาคารนั้นๆ โดยแต่ละธนาคารมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน