ลำดับ เอกสาร รายได้ประจำ เจ้าของกิจการ
1 สำเนาบัตรประชาชน
2 สำเนาทะเบียนบ้าน
3 สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
4 ใบเปลี่ยนชื่อ / สกุล (ถ้ามี)
5 ใบรับรองเงินเดือนและสลิปเงินเดือน (ใบรับรองสิทธิสวัสดิการ)  
6 รายงานผลการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว)
7 รายงานผลการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีกิจการ)  
8 งบการเงินของกิจการ 3 ปีย้อนหลัง (ถ้ามี)  
9 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล  
10 ทะเบียนผู้ถือหุ้น  
11 หนังสือบริคนธ์สนธิ และข้อบังคับ  
12 ใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์  
13 เอกสารที่แสดงถึงการมีฐานะทางการเงิน / ทะเบียนรถ / โฉนดที่ดิน (ถ้ามี)
14 ใบแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย / ใบ ภงด.  
15 ใบเสร็จรับเงิน / บิลซื้อขายสินค้า (กรณีประกอบกิจการ)  
16 ภาพถ่ายกิจการ