สวัสดิการบริษัท
 
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 11. ทุนการศึกษา
2. ประกันชีวิต 12. ฝึกอบรมดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
3. ประกันสุขภาพ BUPA 13. ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการของบริษัทฯ
4. ตรวจสุขภาพประจำปี 14. เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษต่าง ๆ
5. ค่าอาหาร 15. ลาพักผ่อนประจำปีตามอายุงาน
6. ค่าพาหนะ 16. วันหยุดตามประเพณี 14 วัน
7. เงินกู้พนักงาน 17. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
8. เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ 18. กิจกรรมสันทนาการ
9. โบนัส (ตามผลประกอบการ) 19. รถรับ-ส่งพนักงานประจำโครงการ
10. เครื่องแบบพนักงาน 20. ประกันสังคม