โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ
โครงสร้างเงินทุน
          หลักทรัพย์ของบริษัท
            ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,245,284,305 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,245,284,305 หุ้น เรียกชำระแล้ว 1,245,283,691 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,245,283,691 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559
รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละของหุ้นชำระแล้ว
1. บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จำกัด 635,094,995 51.00
2. นางสุนี ตันฑเทอดธรรม 44,024,190 3.54
3. นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม 29,610,000 2.38
4. นายสุจินต์ ตันฑเทอดธรรม 27,962,025 2.25
5. นายประสิทธิ์ ตันฑเทอดธรรม 27,378,035 2.20
6. นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม 23,412,690 1.88
7. น.ส.หทัยชนก เจษฎาวรางกูล 21,504,075 1.73
8.นางสาวรัตนา ตันฑเทอดธรรม 17,130,960 1.38
9. นางสาวอัมพร ตันฑเทอดธรรม 17,130,960 1.38
10. นางนงลักษณ์ ตันฑเทอดธรรม 13,981,590 1.12
11. นางสมพร เดชะรินทร์ 13,980,960 1.12
12. นางสมทรง ลาวัณย์ประเสริฐ 13,980,960 1.12
13.นางจินตนา เจษฎาวรางกูล 13,980,960 1.12
14. นางสถาพร พิทักษ์ธีระธรรม 13,980,960 1.12
15. นายณัฐวิทย์ ตันฑเทอดธรรม 9,057,825 0.73
16. นายณัฐวุฒิ ตันฑเทอดธรรม 9,057,825 0.73
17. นายภัคพล ธีรกุลวาณิช 3,538,290 0.28
18. นางสาวณัฐชยา ตันฑเทอดธรรม 2,028,290 0.16
19. นายอธิป ลาวัณย์ประเสริฐ 1,963,290 0.16
20. นายชวิน พิทักษ์ธีระธรรม 1,963,290 0.16
21. ด.ญ.อริสา ตันฑเทอดธรรม 1,963,290 0.16
22. ด.ญ.นภัสสร ตันฑเทอดธรรม 1,963,290 0.16
23. นายอเล็ก ลาวัณย์ประเสริฐ 1,963,290 0.16
24. นางสาวชนากานต์ พิทักษ์ธีระธรรม 1,963,290 0.16
25. นายภาสกร เจษฎาวรางกูล 1,963,290 0.16
26. นางสาวนุชนาถ ตันฑเทอดธรรม 1,963,290 0.16
27. นางสาวสุพร เดชะรินทร์ 1,438,290 0.12
28. นายอุกฤษฎ์ ตันฑเทอดธรรม 1,438,290 0.12
29. นางสาวพาพิศ เดชะรินทร์ 1,438,290 0.12
30. นางสาวชุติมา ตันฑเทอดธรรม 1,438,290 0.12
31. นางสาวปัทมา ตันฑเทอดธรรม  1,438,290 0.12
32. นางสาวพาพร เดชะรินทร์ 1,438,290 0.12
33. นายสมเชาว์ และนายสุจินต์ และนายประสิทธิ์ และ นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม (ในฐานะผู้จัดการมรดก คุณนำชัย ตันฑเทอดธรรม) 864 0.00
34. บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) 52,500,000 4.22
35. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 16,176,510 1.30
36. นางสาวเบญจมาศ นันทวีรวัฒน์ 13,521,570 1.09
37. นายกัมปนาท ปรีชาตั้งกิจ 12,196,000 0.98
38. นายกิตติพล ทวนทอง 5,250,000 0.42
39. นายณรงค์ชัย สุดกล้า 5,097,750 0.41
40. นายภูศิษฐ์ จิตติละอองวงศ์ 4,290,000 0.34
41. นางราตรี กิจสถาน 3,885,000 0.31
42. นายอมร เสริฐสอน 3,150,000 0.25
43. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น 168,044,347 13.49
รวม
1,245,283,691 100.00

ที่มา :  ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 
หมายเหตุ :    1.      กลุ่มตันฑเทอดธรรม ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1-33  รวมจำนวน   961,172,514 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน   ร้อยละ  77.19 ของทุนชำระแล้ว
       2.     บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ (นายวิโรจน์ ถือหุ้นใน บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 74.59 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2559)
       3.     ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของบริษัทได้จากเว็บไซต์   ของบริษัท คือ  www.ncgroup.co.th
 
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 
          บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท
          นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อย หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอหลังการตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป


 การจ่ายเงินปันผลของบริษัทในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

ปี รอบผลประกอบการ ประเภท อัตราเงินปันผล
(บาท/หุ้น)
วันที่จ่ายเงินปันผล
2559 01/01/59-31/12/59 - - -
2558 01/01/58-31/12/58 หุ้นสามัญ 0.05 9 พฤษภาคม 2559
เงินปันผล 0.00555555555180808
2557 01/01/57-31/12/57 เงินปันผล 0.037 11 พฤษภาคม 2558
2556 01/01/56-31/12/56 เงินปันผล 0.034 19 พฤษภาคม 2557
2555 01/01/55-31/12/55 เงินปันผล 0.035 20 พฤษภาคม 2556