(หน่วย : ล้านบาท)
งวดงบการเงิน
ณ วันที่
งบปี 2555
31/12/2555
งบปี 2556
31/12/2556
งบปี 2557
31/12/2557
งบปี 2558
31/12/2558
ไตรมาส3/2559
30/09/2559
สินทรัพย์รวม 3,688 4,438 5,213 5,014 4,997
หนี้สินรวม 1,452 2,142 2,843 2,563 2,538
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,236 2,297 2,370 2,452 2,460
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 1,186 1,186 1,186 1,186 1,245
รายได้รวม 1,574 1,681 1,844 2,137 1,098
กำไรสุทธิ 100.08 105.28 114.07 124.93 15.10
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.08 0.09 0.10 0.10 0.01
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 4.23 3.84 4.20 4.87 2.69
ROE(%) 4.49 4.65 4.89 5.18 1.78
อัตรากำไรสุทธิ(%) 6.36 6.25 6.19 5.85 1.38
ค่าสถิติที่สำคัญ ณ วันที่ 28/12/2555 27/12/2556 30/12/2557 30/12/2558 11/11/2559
ราคาล่าสุด (บาท) 1.32 1.15 1.54 1.47 1.13
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 1,565.50 1,363.88 1,826.42 1,743.40 1,407.17
วันที่ของงบการงินที่คำนวนค่าสถิติ 30/9/2555 30/9/2556 30/9/2557 30/9/2558 30/6/2559
P/E (เท่า) 8.11 12.17 22.96 10.41 32.44
P/BV (เท่า) 0.71 0.60 0.79 0.72 0.57
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.85 1.91 1.94 2.04 1.98
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%) 5.30 3.04 2.21 2.52 0.47
ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย