(หน่วย : ล้านบาท)
งวดงบการเงิน
ณ วันที่
งบปี 2553
31/12/2553
งบปี 2554
31/12/2554
งบปี 2555
31/12/2555
งบปี 2556
31/12/2556
งบปี 2557
31/12/2557
งบปี 2558
31/12/2558
สินทรัพย์รวม 3,145 3,311 3,688 4,447 5,213 5,014
หนี้สินรวม 1,041 1,092 1,452 2,151 2,843 2,563
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,104 2,219 2,236 2,297 2,370 2,452
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 1,186 1,186 1,186 1,186 1,186 1,186
รายได้รวม 1,271 2,049 1,574 1,681 1,844 2,137
กำไรสุทธิ 91.82 192.6 100.1 105.28 114.07 124.93
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.08 0.16 0.08 0.09 0.10 0.10
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 4.55 11.14 4.23 3.84 4.20 4.87
ROE(%) 4.44  8.91 4.49 4.65 4.89 5.18
อัตรากำไรสุทธิ(%) 7.23 9.40 6.36 6.25 6.19 5.85
ค่าสถิติที่สำคัญ ณ วันที่ 30/12/2554 28/12/2555 27/12/2556 30/12/2557 30/12/2557 30/12/2558
ราคาล่าสุด (บาท) 1.18 1.19 1.32 1.15 1.54 1.47
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 1,399.46 1,411.32 1,565.50 1,363.88 1,565.50 1,743.40
วันที่ของงบการงินที่คำนวนค่าสถิติ 30/9/2553 30/9/2554 30/9/2555 30/9/2556 30/9/2557 30/3/2558
P/E (เท่า) 16.27 15.01 8.11 12.17 22.96 10.41
P/BV (เท่า) 0.68 0.68 0.71 0.60 0.79 0.72
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.74 1.76 1.85 1.91 1.94 2.04
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%) 1.69 2.52 5.30 3.04  2.21 2.52
ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย