(หน่วย : ล้านบาท)
งวดงบการเงิน
ณ วันที่
งบปี 2556
31/12/2556
งบปี 2557
31/12/2557
งบปี 2558
31/12/2558
งบปี 2559
31/12/2559
งบปีไตรมาส 1 ปี
2560
31/3/2560
สินทรัพย์รวม 4,447 5,213 5,014 5,097 5,053
หนี้สินรวม 2,151 2,843 2,563 2,632 2,583
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,297 2,370 2,452 2,465 2,471
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 1,186 1,186 1,186 1,245 1,245
รายได้รวม 1,681 1,844 2,137 1,436 361
กำไรสุทธิ 105.28 114.07 124.93 20.72 5.32
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.09 0.10 0.10 0.02 0.00
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 3.84 4.20 4.87 1.82 2.16
ROE(%) 4.65 4.89 5.18 0.84 1.56
อัตรากำไรสุทธิ(%) 6.26 6.19 5.85 1.44 1.47
ค่าสถิติที่สำคัญ ณ วันที่ 27/12/2556 30/12/2557 30/12/2558 30/12/2559 18/5/2560
ราคาล่าสุด (บาท) 1.15 1.54 1.47 1.16 1.20
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 1,363.88 1,826.42 1,743.40 1,444.53 1,497.34
วันที่ของงบการงินที่คำนวนค่าสถิติ 30/9/2556 30/9/2557 30/9/2558 30/9/2559 31/3/2560
P/E (เท่า) 12.17 22.96 10.41 33.3 39.02
P/BV (เท่า) 0.60 0.79 0.72 0.59 0.60
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.91 1.94 2.04 1.98 1.98
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%) 3.04 2.21 2.52 0.46 N/A
ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย