นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์
ประธานกรรมการ
 
 
ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร
กรรมการ กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการการสรรหา
และประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
 
 
นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์
กรรมการ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
 
 
นายวิจิตร วิชัยสาร
กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
 
 
นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม
กรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการบริหาร
 
 
นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์
กรรมการ กรรมการบริหาร
 
 
นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์
กรรมการ กรรมการบริหาร
 
 
นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม
กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร