การบริหารทรัพยากรมนุษย์  เป็นนโยบายที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ  ด้วยเล็งเห็นว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรอันมีค่าที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ   ดังนั้น บริษัทฯ  จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการจัดอบรมภายใน (In house Training) และส่งไปอบรมภายนอก  (Public Training) ในหลักสูตรต่าง ๆ  รวมถึงการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อยกระดับความสามารถและเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานให้เติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  บริษัทฯ  จึงให้ทุนการศึกษากับพนักงาน ทั้งในระดับมหาบัณฑิต  บัณฑิต และประกาศนียบัตร   รวมถึงจัดสวัสดิการและจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
 
ปรัชญาหรือค่านิยม (Core Value) ของบริษัทเกิดจากผู้ก่อตั้ง ที่ยึดถือความซื่อสัตย์ จริงใจ ที่มีต่อลูกค้า  ความขยันทุ่มเทในการทำงาน  กอรปกับพันธกิจต่าง ๆ ที่สั่งสมมาเป็นเวลากว่า 20 ปี  ทำให้บริษัทฯ ได้รับความน่าเชื่อถือ ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างต่อเนื่อง   นอกจากนี้ บริษัทฯ  ยังมีนโยบายปลูกฝังและพัฒนาพฤติกรรมอันพึงประสงค์   (Core Competency)    เพื่อปรับรูปแบบและวิธีปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน อันจะช่วยส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่ามาตรฐาน     สิ่งต่าง ๆ  เหล่านี้ได้ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นแนวปฎิบัติในการบริหารจัดการภายในองค์กร ที่ยึดมั่นในหลักการ  และทำงานเป็นทีม  หล่อหลอมความเป็นคนเอ็นซี ที่ทำงานอย่างมืออาชีพ และอยู่กันอย่างอบอุ่นเป็นครอบครัวเดียวกัน.