(หน่วย : ล้านบาท)
งวดงบการเงิน
ณ วันที่
งบปี 2556
31/12/2556
งบปี 2557
31/12/2557
งบปี 2558
31/12/2558
งบปี 2559
30/12/2559
ไตรมาส 3/60
30/09/2560
สินทรัพย์รวม 4,447 5,213 5,014 5,097 4,866
หนี้สินรวม 2,151 2,843 2,563 2,632 2,383
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,370 2,370 2,452 2,465 2,483
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 1,186 1,186 1,186 1,245 1,245
รายได้รวม 1,681 1,844 1,844 1,436 1,097
กำไรสุทธิ 105.28 114.07 124.93 20.72 17.77
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.09 0.10 0.10 0.02 0.01
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 3.84 4.20 4.87 1.82 2.02
ROE(%)8.91 4.89 5.18 5.18 0.84 0.95
อัตรากำไรสุทธิ(%) 6.25 6.19 5.85 1.44 1.62
ค่าสถิติที่สำคัญ ณ วันที่ 30/12/2556 30/12/2557 30/12/2558 30/12/2559 13/11/2559
ราคาล่าสุด (บาท) 1.15 1.15 1.47 1.16 1.14
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 1,363.88 1,565.50 1,743.40 1,444.53 1,419.62
วันที่ของงบการงินที่คำนวนค่าสถิติ 30/9/2556 30/9/2557 30/9/2558 30/9/2559 30/06/2560
P/E (เท่า) 12.17 22.96 10.41 33.30 232.17
P/BV (เท่า) 0.60 0.79 0.72 0.59 0.57
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.91 1.94 2.04 1.98 1.99
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%) 3.04 2.21 2.52 0.46 N/A

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย