กิจกรรม CG CSR  2017  รู้จักบ้าน  รู้ใจคุณ  สู่ความยั่งยืน

บริษัท  เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน )  โดยคุณสมเชาว์  ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันครบรอบก่อตั้งบริษัท ฯ ก้าวสู่ปีที่ 23    “ CG & CSR  Day 2017   รู้จักบ้าน   รู้ใจคุณ  สู่ความยั่งยืน   “   เพื่อให้พนักงานตระหนักถึง การดำเนินงานที่มุ่งเน้นความ ซื่อสัตย์  มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า ถือเป็นพันธกิจหลัก ร่วมกันพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน ในกิจกรรมงานได้รับเกียรติจาก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ   ดร. วิเลิศ  .ภูริวัชร   วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ที่ปรึกษา ด้านการตลาดบริษัทชั้นนำ  อาจารย์ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    และคุณวรณัฐ  เพียรธรรม  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์
พร้อมมอบทุนการศึกษาในโครงการ “ ทุน NC “ โดยดำเนินมาอย่างต่อเนื่องทุกปี กับนักศึกษา มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  โดยพิจารณาจากผู้ที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลน ทุนทรัพย์   กิจกรรมนี้ เอ็น.ซี เป็นส่วนหนึ่ง  ที่ช่วยส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนของชาติ สร้างโอกาสให้แก่เด็กไทย