บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการบ้านจัดสรร ภายใต้ “แบรนด์บ้านฟ้า” กลุ่มบริษัทในเครือ เอ็น ซี กรุ๊ป ได้มุ่งมั่นและพยายามที่จะขยายโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ระดับแนวหน้าที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้าน คุณภาพสินค้า และการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมประสานแนวคิดประสบการณ์ของทีมงานมืออาชีพ ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างมีคุณภาพ ในราคายุติธรรม ช่วยเหลือสังคม สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมในโครงการ ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตครอบครัว เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และความยุติธรรมเป็นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจและเป็นบริษัท อสังหาริมทรัพย์รายแรกของไทยที่นำ “สัญญาที่เป็นธรรม” มาใช้เพื่อเป็นการรับประกันการส่งมอบบ้านให้กับลูกค้าได้ตรงตามกำหนด

          ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อบ้านของผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์สำหรับผู้บริโภคอีกด้วย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เอ็น ซี กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับลูกค้า มีความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างจริงจัง มีการวางรากฐาน การบริหารงานแบบสากล มีการเลือกสรรการทำโครงการในทำเลที่ดี มีศักยภาพสูงสุดของความเจริญเติบโต มีการพัฒนาด้านการออกแบบบ้านให้ตรงใจผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการวางผัง โครงการที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่มุ่งเน้น ถึงคุณภาพชีวิต ที่สมบูรณ์แบบ ตลอดจนมีการพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างไม่หยุดยั้ง ตั้งแต่การศึกษา และวิจัยข้อมูลเพื่อตอบสนองความพึง พอใจสูงสุดของลูกค้า จนทำให้ของ เอ็น ซี กรุ๊ป เป็นที่รู้จักและยอมรับ ทั้งในวงการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง

วิสัยทัศน์
“เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ชั้นนำ ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ   ได้มาตรฐานในระดับสากล  โดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่ทันสมัยมุ่งขยายกิจการ และร่วมทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ”

1 แผนการลงทุนและขยายธุรกิจที่ดี
2 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
3 มุ่งเน้นการตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า และให้ผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
4 สร้างบุคลากรและทีม
5 ประยุกต์และบริหารงานด้วยระบบและการจัดการที่ดี สร้างเครือข่ายการทำงานและธุรกิจ

1. ขยัน ทุ่มเท
2. ซื่อสัตย์ จริงจัง 
3. พัฒนาตนเอง
4. ทำงานเป็นทีม