เอ็น.ซี. สู่ปีที่ 24 ยกระดับนวัตกรรมบริการ ยุคดิจิตัล 4.0

คุณสมเชาว์  ตันฑเทอดธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด(มหาชน)จัดกิจกรรมสานต่อนโยบายเนื่องในโอกาสวันครบรอบก่อตั้งบริษัท ฯ ซึ่งปีนี้ก้าวสู่ปีที่ 24 “ CG & CSR  Day 2018  รู้จักบ้าน   รู้ใจคุณ  ก้าวสู่ยุคคดิจิตัลสู่ความยั่งยืน   “   เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงหลักธรรมาภิบาล ในการดำเนินธุรกิจ ที่มุ่งเน้นความ ซื่อสัตย์  มีความรับผิดชอบต่อ สินค้า บริการและลูกค้า  ถือเป็นพันธกิจหลัก ร่วมกัน ในการพัฒนาองค์กรสู่การเติบโต และปีนี้จะเป็นปีที่ขับเคลื่อนทีมงานทุกส่วนเชื่อมโยง ยกระดับ นวัตกรรมด้านบริการสู่ Digital ด้วย Best Quality สะดวก รวดเร็ว เข้าถึง และฉับไว มุ่งให้การบริการที่ Quickly Response  ตอบโจทย์ทุกความต้องการ