Shareholder Structure
โครงสร้างการถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,245,284,305 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,245,284,305 หุ้น เรียกชำระแล้ว 1,245,283,691 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,245,283,691 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละของหุ้นชำระแล้ว
1. บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จำกัด 635,094,995 51.00
2. นางสุนี ตันฑเทอดธรรม 44,024,190 3.54
3. นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม 29,610,000 2.38
4. นายสุจินต์ ตันฑเทอดธรรม 27,962,025 2.25
5. นายประสิทธิ์ ตันฑเทอดธรรม 27,378,035 2.20
6. นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม 23,412,690 1.88
7. น.ส.หทัยชนก เจษฎาวรางกูล 21,504,075 1.73
8. น.ส.รัตนา ตันฑเทอดธรรม 17,130,960 1.38
9. น.ส.อัมพร ตันฑเทอดธรรม 17,130,960 1.38
10. นางนงลักษณ์ ตันฑเทอดธรรม 13,981,590 1.12
11. นางสมพร เดชะรินทร์ 13,980,690 1.12
12. นางสมทรง ลาวัณย์ประเสริฐ 13,980,960 1.12
13. นางจินตนา เจษฎาวรางกูล 13,980,960 1.12
14. นางสถาพร พิทักษ์ธีระธรรม 13,980,960 1.12
15. นายณัฐวิทย์ ตันฑเทอดธรรม 9,057,825 0.73
16. นายณัฐวุฒิ ตันฑเทอดธรรม 9,057,825 0.73
17. นายภัคพล ธีรกุลวาณิช 3,538,290 0.28
18. น.ส.ณัฐชยา ตันฑเทอดธรรม 2,028,290 0.16
19. นายอธิป ลาวัณย์ประเสริฐ 1,963,290 0.16
20. นายชวิน พิทักษ์ธีระธรรม  1,963,290 0.16
21. ด.ญ.อริสา ตันฑเทอดธรรม 1,963,290 0.16
22. ด.ญ.นภัสสร ตันฑเทอดธรรม 1,963,290 0.16
23. นายอเล็ก ลาวัณย์ประเสริฐ 1,963,290 0.16
24. น.ส.ชนากานต์ พิทักษ์ธีระธรรม  1,963,290 0.16
25. นายภาสกร เจษฎาวรางกูล 1,963,290 0.16
26. น.ส.นุชนาถ ตันฑเทอดธรรม 1,963,290 0.16
27. น.ส.สุพร เดชะรินทร์  1,438,290 0.12
28. นายอุกฤษฎ์ ตันฑเทอดธรรม 1,438,290 0.12
29. น.ส.พาพิศ เดชะรินทร์  1,438,290 0.12
30. น.ส.ชุติมา ตันฑเทอดธรรม 1,438,290 0.12
31. น.ส.ปัทมา ตันฑเทอดธรรม 1,438,290 0.12
32. น.ส.พาพร เดชะรินทร์  1,438,290 0.12
33. นายสมเชาว์ และนายสุจินต์
และนายประสิทธิ์ และ นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม
(ในฐานะผู้จัดการมรดกคุณนำชัย ตันฑเทอดธรรม)
864 0.00
34. บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) 52,500,000 4.22
35. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด  16,176,510 1.30
36. น.ส.เบญจมาศ นันทวีรวัฒน์ 13,521,570 1.09
37. นายกัมปนาท ปรีชาตั้งกิจ 12,196,000 0.98
38. นายกิตติพล ทวนทอง 5,250,000 0.42
39. นายณรงค์ชัย สุดกล้า 5,097,750 0.41
40. นายภูศิษฐ์ จิตติละอองวงศ์ 4,290,000 0.34
41. นางราตี กิจสถาน 3,885,000 0.31
42. นายอมร เสริฐสอน 3,150,000 0.25
43. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น  168,044,347 13.49
รวม
1,245,283,691 100.00

ที่มา : ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
หมายเหตุ :

  1. กลุ่มตันฑเทอดธรรม ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1-33 รวมจำนวน 961,172,514 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 77.19 ของทุนชำระแล้ว
  2. บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ (นายวิโรจน์ ถือหุ้นใน บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 74.59 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2559)
  3. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของบริษัทได้จากเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.ncgroup.co.th