ครอบครัว…ความสุขของผู้สูงวัย

ครอบครัว…ความสุขของผู้สูงวัย
ครอบครัวถือเป็นสถาบันทางสังคมที่เล็กที่สุด แต่มีความสำคัญที่สุด  หากสมาชิกในครอบครัว ได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ดีย่อมส่งผลให้ครอบครัวมีความรักความอบอุ่นมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี  โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ถือเป็นบุคคลในครอบครัวที่ควรได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครอบครัวไม่น้อยกว่าคนอื่นๆ สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) สำรวจสุขภาพจิตของคนไทย พ.ศ.2551 ในกลุ่มผู้สูงอายุพบว่า*

การไปเที่ยวพักผ่อนพร้อมกับสมาชิกในครัวเรือน                         มีความสุขวัดได้  33.27 คะแนน
การรับประทานอาหารร่วมกันกับสมาชิกในครัวเรือน                     มีความสุขวัดได้  32.23 คะแนน
การดูโทรทัศน์พร้อมหน้ากับสมาชิกในครัวเรือน                           มีความสุขวัดได้  32.23 คะแนน
ผู้สูงอายุในครอบครัวที่สมาชิกมีเวลาให้แก่กันอย่างเพียงพอ        มีความสุขวัดได้  32.10 คะแนน
 
หมายเหตุ *หลักเกณฑ์การแปลผลคะแนนสุขภาพจิต :
คะแนนรวม 0 – 27 คะแนน      หมายถึง     สุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไป หรือเสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิต
คะแนนรวม 28 – 34 คะแนน    หมายถึง     สุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป
คะแนนรวม 35 – 45 คะแนน    หมายถึง     สุขภาพจิตสูงกว่าคนทั่วไป
 
การมอบของขวัญแบบไทยๆ สร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุได้
1. กระเช้าดอกไม้หรือแจกันดอกไม้สดที่สามารถปลูกได้ในเมืองไทยหรืออาจเป็นดอกไม้ประดิษฐ์จากกลุ่มแม่บ้านต่างๆ
2. กระเช้าเครื่องกระป๋องซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากโครงการในพระราชดำริ หรือผลิตภัณฑ์ในโครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล
3. กระเช้าผักสดปลอดสารพิษ หรือตะกร้าผลไม้สดซึ่งเป็นผลไม้ไทยตามฤดูกาล
4. กล่องหรือภาชนะหรือตะกร้าจักสานบรรจุผลไม้แช่อิ่ม ผลไม้ หรือขนมแห้ง ผลไม้กวนหรือขนมหวานแบบไทย
5. ประเภทเครื่องแต่งกาย อาจเป็นผ้าชิ้น โดยเฉพาะผ้าทอมือกำลังเป็นที่นิยม หรือจะเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ตัดเย็บจากผ้าทอมือของไทยแล้วแต่กรณี