คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์

ประธานกรรมการ

นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม

กรรมการ

นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม

กรรมการ

นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์

กรรมการ

ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร

กรรมการ

นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์

กรรมการ

ผศ.วิจิตร วิชัยสาร

กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์

กรรมการตรวจสอบ

ผศ.วิจิตร วิชัยสาร

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร

ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม

กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์

กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม

ประธานกรรมการบริหาร

นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม

กรรมการบริหาร

นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์

กรรมการบริหาร

นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์

กรรมการบริหาร

คณะผู้บริหาร
1.นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม

2. นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม

3. นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์

4. นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์

5. นายวราพงศ์ นิลศิริ

6. นางน้ำเพชร ตันตะวิริยะ

7. นางสาวสุมณี บุญสรณะ

8. นายบุญชัย โรจน์พานิช

9. นางอัจฉรา กิ่งไทร

10. นายสนิท ลีจันทึก

11. นางนงลักษณ์ ตันฑเทอดธรรม

12. นางสาวกมลวรรณ สวัสดิ์ชัย

13. นายวลัชณัฎฐ์ รุจิดาศิริสกุล

14. นางสาวสุรีย์พร แสงทองประดิษฐ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

ผู้อำนวยการโครงการ

ผู้อำนวยการฝ่ายโอนกรรมสิทธิ์

ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง

ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี