คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์

กรรมการ

นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม

กรรมการ

นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม

กรรมการ

นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์

กรรมการ

ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร

กรรมการ

นายวรการ เทพเฉลิม

กรรมการ

นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ์

กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายวรการ เทพเฉลิม

กรรมการตรวจสอบ

นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ์

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร

ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม

กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

นายวรการ เทพเฉลิม

กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ์

กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม

ประธานกรรมการบริหาร

นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม

กรรมการบริหาร

นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์

กรรมการบริหาร

นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์

กรรมการบริหาร

คณะผู้บริหาร

1.นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม

2. นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม

3. นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์

4. นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์

5. นายวราพงศ์ นิลศิริ

6. นางน้ำเพชร ตันตะวิริยะ

7. นางสาวสุมณี บุญสรณะ

8. นายบุญชัย โรจน์พานิช

9. นางอัจฉรา กิ่งไทร

10. นายสนิท ลีจันทึก

11. นางนงลักษณ์ ตันฑเทอดธรรม

12. นางสาวกมลวรรณ สวัสดิ์ชัย

13. นายวลัชณัฎฐ์ รุจิดาศิริสกุล

14. นางสาวสุรีย์พร แสงทองประดิษฐ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

ผู้อำนวยการโครงการ

ผู้อำนวยการฝ่ายโอนกรรมสิทธิ์

ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง

ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี