(หน่วย : ล้านบาท)
งวดงบการเงิน
ณ วันที่
งบปี 2556
31/12/2556
งบปี 2557
31/12/2557
งบปี 2558
31/12/2558
งบปี 2559
30/12/2559
ไตรมาส 3/60
30/09/2560
สินทรัพย์รวม 4,447 5,213 5,014 5,097 4,866
หนี้สินรวม 2,151 2,843 2,563 2,632 2,383
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,370 2,370 2,452 2,465 2,483
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 1,186 1,186 1,186 1,245 1,245
รายได้รวม 1,681 1,844 https://farmaciahomem.pt/ 1,844 1,436 1,097
กำไรสุทธิ 105.28 114.07 124.93 20.72 17.77
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.09 0.10 0.10 0.02 0.01
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 3.84 4.20 4.87 1.82 2.02
ROE(%)8.91 4.89 5.18 5.18 0.84 0.95
อัตรากำไรสุทธิ(%) 6.25 6.19 5.85 1.44 1.62
ค่าสถิติที่สำคัญ ณ วันที่ 30/12/2556 30/12/2557 30/12/2558 30/12/2559 13/11/2559
ราคาล่าสุด (บาท) 1.15 1.15 1.47 1.16 1.14
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 1,363.88 1,565.50 1,743.40 1,444.53 1,419.62
วันที่ของงบการงินที่คำนวนค่าสถิติ 30/9/2556 30/9/2557 30/9/2558 30/9/2559 30/06/2560
P/E (เท่า) 12.17 22.96 10.41 33.30 232.17
P/BV (เท่า) 0.60 0.79 0.72 0.59 0.57
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.91 1.94 2.04 1.98 1.99
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%) 3.04 2.21 2.52 0.46 N/A

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย