กิจกรรม การพัฒนาพนักงาน หลักสูตรการจัดการอย่างยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคต ระดับหัวหน้างาน

17  มีนาคม 2559  บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)  จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการพนักงาน โดยเชิญวิทยากรมาบรรยายในหัวข้อ “หลักสูตรการจัดการอย่างยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคต (ระดับหัวหน้างาน) ”  โดย ดร.ธนาวิชญ์  จินดาประดิษฐ์  ณ ห้องบุษบา ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต เซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี