การประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารให้ผู้ถือเสนอวาระ และรายชื่อกรรมการล่วงหน้า

1.หลักเกณฑ์การเสนอฯ
2.แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
3.แบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ
4.เกณฑ์การส่งคำถามสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าของ NCH