ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์
กฎและข้อบังคับบริษัท
132.29 KB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
271.37 KB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
227.76 KB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
260.99 KB
กรรมการออกตามวาระ
278.63 KB
นิยามกรรมการอิสระ
92.88 KB
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
153.63 KB
เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม
139.59 KB
ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้รับมอบฉันทะ
251.36 KB
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม AGM
93.94 KB
แผนที่สถานที่ประชุม
237.68 KB
แบบขอเสนอเรื่องบรรจุเป็นวาระ / ประเด็นคำถาม และชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
65.77 KB
การเสนอวาระการประชุม
52.29 KB
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
48.03 KB
ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
226.47 KB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือประจำปี 2556
114.97 KB
เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
125.79 KB
การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าผ่านระบบ IVR
62.39 KB
แผนที่สถานที่ประชุม
156.71 KB
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
50.65 KB
กฎและข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
79.29 KB
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
118.3 KB
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
73.63 KB
กรรมการเสนอแต่งตั้ง
199.61 KB
นิยามกรรมการอิสระ
46.26 KB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
139.9 KB
แบบขอเสนอเรื่องบรรจุเป็นวาระ / ประเด็นคำถาม และชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
81.39 KB
การเสนอวาระการประชุม
72.15 KB
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
67.46 KB
ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
141.12 KB
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
67.25 KB
การเสนอวาระการประชุม
69.87 KB
แบบขอเสนอเรื่องบรรจุเป็นวาระ / ประเด็นคำถาม และชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
81.16 KB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
110.05 KB
กรรมการเสนอแต่งตั้ง
178.26 KB
นิยามกรรมการอิสระ
33.9 KB
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
205.18 KB
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
62.75 KB
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
40.15 KB
กฎและข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
55.41 KB
การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าผ่านระบบ IVR
40.82 KB
แผนที่สถานที่ประชุม
171.26 KB
เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
46.43 KB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
117.27 KB
ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
162.5 KB
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
49.87 KB
กรรมการเสนอแต่งตั้ง
127.24 KB
นิยามกรรมการอิสระ
45.89 KB
การเสนอวาระการประชุม
53.8 KB
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
82.84 KB
เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
93.24 KB
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
117.78 KB
แบบขอเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
89.3 KB
กฎและข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องการประชุมผู้ถือหุ้น
80.29 KB
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
50.64 KB
แผนที่
79.85 KB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
105.05 KB
ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์
กฏและข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
92.88 KB
กรรมการเสนอแต่งตั้ง
202.83 KB
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
75.08 KB
การเสนอวาระการประชุม
79.3 KB
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
57.52 KB
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
184.41 KB
นิยามกรรมการอิสระ
36.59 KB
แบบขอเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
127.72 KB
แผนที่
189.13 KB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
111.95 KB
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
103.17 KB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
122.59 KB
เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
143.35 KB
ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์
กฏและข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
92.88 KB
กรรมการเสนอแต่งตั้ง
163.4 KB
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
48.59 KB
การเสนอวาระการประชุม
52.59 KB
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
57.3 KB
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
125.78 KB
นิยามกรรมการอิสระ
49.48 KB
แบบขอเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
64.94 KB
แผนที่
126.81 KB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
119.92 KB
หนังสือมอบฉันทะ
102.98 KB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
117.68 KB
เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
79.76 KB